Wolność

Uroki wolności na emeryturze


Człowiek z natury jest leniwy. Kiedy nie jest zmuszany nie wykonywałby pewnych czynności. 
Praca zawodowa jest ważna. 
Nasuwają się tu podstawowe przemyślenia:
" Trzeba pracować, żeby żyć"
a nie
" Trzeba żyć, żeby pracować".
Przymus pracy zawodowej  powinien wynikać z potrzeby utrzymania siebie, rodziny, domu i zaspokojeniu potrzeb. Niektórzy zaharowują się  zapominając po co pracują. Jest to chore i wynikać może z braku spełnienia w życiu.
W pracy zawodowej ważna jest motywacja do pracy. Bardziej skuteczne przymuszanie do pracy ze strony pracodawcy jest za pomocą motywacji  pozytywnej niż negatywnej. Oznacza to, że człowiek wydajniej będzie pracował, jeżeli jest zadowolony niż przygnębiony. O wiele lepsze efekty są z nagradzania niż karania.
Ja przez ok. 42 lata  pracowałam zawodowo. 
Po maturze nie dostałam się na studia z braku miejsc. Przez przypadek trafiłam do pracy w księgowości mimo, że  nie wynikało to z moich zamiłowań ani predyspozycji. Robiłam wszystko popędliwie i niedokładnie.  Chciałam coś tworzyć, a nie ślęczeć nad cyferkami.  Gdy ktoś mi się pytał, czy jestem zadowolona z pracy?  Odpowiadałam: Tak. Jeden dzień w miesiącu, kiedy odbieram wypłatę. Przyzwyczaiłam się. Szybko awansowałam : w pierwszej pracy poprzez zmianę stanowisk, a później pracowałam  jako główna księgowa w kilku firmach,byłam z powołania  skarbnikiem  gminy . W między czasie skończyłam studia o profilu zarządzania finansami i zarządzaniu zasobami pracy z wynikiem bardzo dobrym.
Zawsze starałam się unikać pracy po godzinach. Robiłam to, gdy naprawdę musiałam. O godzinie 15,00 byłam zawsze gotowa do wyjścia. Wynikało to z mojego przemyślenia, że obowiązuje dwustronna umowa pomiędzy mną a pracodawcą. Kodeks pracy i regulaminy też obowiązują dwie strony. Starałam się być bardzo obowiązkowa i wykonywać solidnie swoje obowiązki.  Byłam też solidna wobec rodziny i po 15,00 godzinie byłam dla rodziny i dla siebie.
Zawsze wstawałam przed godziną 6,00 rano i śpieszyłam się do pracy nie zastanawiając się nad tym. W ostatnich latach. zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy było ciemno patrzyłam , w których oknach  świeci się światło. W większości było ciemno. Myślałam wtedy:  " oni tez jakoś żyją".,
Teraz nie muszę już tak wcześnie wstawać, więc śpię dłużej. Czy sprawia mi to przyjemność?  Chyba nie.  Mam jednak więcej wolnego czasu, część czasu mogę poświęcić na to co lubię, nie jestem tak zestresowana , nic nie muszę.  
 Jestem wolna!!!( od pracy zawodowej).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNT WIDZENIA ZALEŻY OD PUNKTU SIEDZENIA  Mając za sobą długi staż zawodowy  chciałabym się odnieść , w kontekście ekonomicznym, do stosunków na płaszczyźnie  pracownik – pracodawca i odwrotnie.


Interesem pracownika jest - jak największe korzyści materialne ( zarobki) przy jak najlepszych warunkach pracy.


Interesem pracodawcy, który wniósł do przedsiębiorstwa swój kapitał,  jest również  - osiąganie jak  największych korzyści materialnych poprzez osiąganie jak najwyższych zysków.

 Niższe koszty pracy zwiększają zysk.

Pracodawca jest zainteresowany, aby była jak najtańsza siła robocza ( jak najniższe wynagrodzenia i składki ZUS liczone jako % od wynagrodzeń).

Sprzyja temu utrzymywanie bardzo wysokiego wskaźnika bezrobocia. Są to zamierzone działania odgórne. Nic nie dzieje się bezwiednie. Za takie sznureczki jest pociągane, aby tak się działo.

 Wysokie bezrobocie, to dużo ludzi poszukujących pracy, a jak czegoś na rynku jest  dużo, to cena tego tanieje.

Stąd umowy śmieciowe, nieuczciwość w wynagradzaniu, wynagradzanie poniżej obowiązującego minimum itp….

 Tworzona jest dziwna psychoza, że to jest normalne, naturalne i uczciwe  ze strony pracodawcy.

 W rzeczywistości większość tych „ umów zleceń” czy „umów o dzieło” nie spełnia kryteriów tych umów.

Umowa o dzieło -  jej efektem powinno być wytworzenie jakiegoś materialnego dzieła i bardziej powinno się odnosić do prac artystycznych i twórczych.

Umowa zlecenia  - powinno być zlecone wykonanie określonej usługi bądź dobra. Wykonywanie powtarzających się czynności  w określonym miejscu, w określonych godzinach , z określonego  towaru zlecającego, przy podległości służbowej przełożonemu  to nic innego niż  zwykła umowa o pracę. Nazwano ją inaczej w celu ominięcia przepisów kodeksu pracy, a przede wszystkim: brak płatnych urlopów pracowniczych, brak ochrony przed zwolnieniem z pracy, brak ochrony najniższego wynagrodzenia, brak ochrony BHP, ochrony socjalnej itd….

Poszukujący pracy nie mogąc jej znaleźć przyjmują złe warunki dla siebie, ponieważ nie mają innego wyjścia. Strona zatrudniająca występuje z pozycji siły i wykorzystuje trudną sytuację bezrobotnych.

Jest to jednak  wysoce nieetyczne i nieludzkie. Brak jest  empatii. W dążeniu do coraz większych pieniędzy zapomina się o drugim człowieku. A gdzie jest zasada:

„ Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”,

„ postępuj tak jakbyś chciał, aby wobec ciebie postępowano „

czy nawet   w rozumieniu  przykazania : „miłuj bliźniego jak siebie samego” ???

Tak więc:    „ punk widzenia zależy od punktu siedzenia”.

W  moich rozważaniach nie ma miejsca na jakąkolwiek wolność, jej alternatywą jest pogoń za pieniądzem.

----------------------------------------------------------------------------------------

Definicja wolności

Co to jest wolność? 

Wolność jest przeciwieństwem niewoli.

Będąc wolnym mogę robić co chcę.

Być wolnym to nie podlegać innym.

Wolny to znaczy nie jest zależny.

Wolny to znaczy sam mogę dokonywać wyborów. 

Wolny to znaczy nie jest przymuszany do określonych zachowań.
 =========================================================Wolność i jej ograniczenia

        Zastanawiając się z czego wynika ograniczenie wolności  należy pomyśleć : czy człowiek może żyć sam nie korzystając z dóbr innych ludzi?  Czy w ogóle może żyć sam?

          Potrzeba drugiego człowieka spowodowała, że powstawały pary, grupy, rodziny, gromady, osady, miasta, czyli inaczej mówiąc społeczności. 
 Aby  mogło funkcjonować społeczeństwo musiały powstać  reguły postępowania pomiędzy ludźmi w społecznościach, przyjmowano   ogólnie obowiązujące normy i   zasady postępowania w określonych sytuacjach. Powstawały uregulowania prawne, kodeksy itp. regulujące zasady postępowania między ludźmi.

            Wykroczenia przeciw zasadom powodują karanie, a  nawet izolację jednostek w celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu. Innym ograniczeniem wolności są działania wojenne pomiędzy państwami.

           Wolność jest też ograniczana przez nałogi. Człowiek nie mogąc wyzwolić się z nałogu  staje się jego niewolnikiem. Przykładem może być narkomania, alkoholizm czy nawet palenie papierosów.

          Ograniczaniem wolności jest moda. Jest pewien trend np. co do ubioru. Odmienne postępowanie jest szokujące dla innych. Musi się tak ubierać , bo wszyscy tak się ubierają. Gdyby ktoś bardzo odstawał od normy byłby wyszydzany. A jak szokującym byłby brak stroju na ulicy w upał?

          Dzieci, które chodzą do przedszkola, do szkoły mają ograniczaną wolność. Takie są reguły ustalone dla grupy.

          Małżeństwo , miłość , rodzina to też jest ograniczenie wolności. Często mówi się, że to słodka niewola.


 Czy w ogóle jest możliwe, aby człowiek mógł być wolnym ? 


        Można myśleć, że wolność jest czymś pozytywnym  ( dobrem), a jej brak czymś negatywnym ( złem). Tak jednak nie zawsze jest. 
 Ograniczeniem jest zakaz przechodzenia przez jezdnię na czerwonym świetle. Tu mamy do czynienia z ograniczeniami, zakazami , które są pozytywne i mają na celu ochronę i bezpieczeństwo ludzi. 
Bardzo wiele ograniczeń, brak akceptacji do działania mają na celu regulację i ochroną stosunków między ludzkich.


Pełnej wolności nie ma. 

         Nie ma takiej możliwości, aby mógł żyć człowiek sam i nie korzystać z tego co wytworzył drugi człowiek. Nikt nie jest samowystarczalny. Musi być zależność  jednego człowieka od drugiego.

          Wolność to temat rzeka.
 Rozważanie  tematu wolności jest ciężkie i  może nudne.
 Nie będę się dalej  tym tematem zajmować. 
     Przejdę raczej do rzeczy lekkich ,łatwych  i przyjemnych, czyli do  mojej strony „opowieści”.

 ==============================================

Miałam się już wolnością nie zajmować, ale czuję jeszcze potrzebę  zacytować  przesłanie  naszego wielkiego polaka św. Jana Pawła II:
 " O wyzysku
Społeczeństwo i Państwo winny ponadto gwarantować taki poziom zarobków, by wystarczały one na utrzymanie pracownika i jego rodziny, a także pozwalały na gromadzenie oszczędności. Należy zatem dokładać starań, by doskonalić umiejętności i uzdolnienia pracowników i w ten sposób czynić, aby ich praca była lepsza i bardziej wydajna, ale potrzeba też nieustannej czujności i odpowiednich praw, by wyeliminować haniebne zjawiska wyzysku, przede wszystkim względem pracowników najsłabszych..."
( cytat  z Encykliki Centesimus Annus - Jana Pawła II)


=========================================================================